Lovene

Lover for foreningen Finsland bedehus

Vedtatt i februar 2007 av årsmøtene for 2007 for Finsland Kristelige Ungdomsforening og Finsland Misjonslag gjeldende for sammenslått forening fra og med oppstart 15.2.2008.

Revidert av årsmøtene for Finsland bedehus 26.2.2010, 26.2.2011 og 28.2.2018.

Definisjoner og prinsipper

I denne loven gjelder følgende generelt:

Valg med simpelt flertall: for at et forslag skal bli vedtatt må flertallet av stemmene være for forslaget.

Eventuelle blanke stemmer telles ikke med. Ved likt stemmetall teller sittende formanns stemme dobbelt. Dersom annet ikke framgår av lovteksten avgjøres valg ved simpelt flertall.

Valg med kvalifisert flertall: for at et forslag skal bli vedtatt må minimum to tredjedeler av stemmene være for forslaget. Eventuelle blanke stemmer telles ikke med. 

Forslag til kandidater ved personvalg: i alle valg der det foreslås kandidater skal det så langt det er mulig foreslås minst dobbelt så mange kandidater som det skal velges, og med best mulig balanse mellom kjønnene. 

Om formål og teologisk basis

§ 1          Formål: Foreningen skal drive åndelig og praktisk kristent arbeid i Finsland og på misjonsmarka. 

§ 2          Arbeidet har sin teologiske basis i Guds ord og i bekjennelsen til den evangelisk-lutherske kirken.

Om medlemskap, rettigheter og plikter

§ 3          Medlemmer som er fylt 15 år og som vil være lojale mot foreningens lover og arbeide for formålet har stemmerett.

                          § 4          Medlemmer skal betale en årlig medlemskontingent slik årsmøtet bestemmer. 

§ 5          Årsmøtet kan ekskludere medlemmer som ikke oppfyller forutsetningene slik de framgår av §§ 1 - 3. Vedtak om eksklusjon må ha kvalifisert flertall for å være gy

Om styring og organisering

Ordinært årsmøte

                          § 6           Årsmøtet i foreningen er foreningens høyeste myndighet.

§ 7          Alle medlemmer med kjent adresse skal innkalles skriftlig til årsmøte minimum 2 uker før årsmøtet. Innkallingen skal minimum inneholde informasjon om sted og tid, dagsorden og                     forslag på kandidater til valg.

                          § 8          Ordinært årsmøte i foreningen avholdes i begynnelsen av året innen utgangen av februar

                                Årsmøtet skal:

 1. Fastsette årsregnskap
 2. Godkjenne Årsmelding
 3. Fastsette budsjett
 4. Velge leder og 2 styremedlemmer til Hovedstyret.
 5. Velge styremedlemmer til Voksenstyret, Teknisk styre og Ungdomsforeninga.
 6. Velge medlemmer til Valgkomiteen.
 7. Velge 2 revisorer

Dersom andre saker skal tas opp skal de være tilstrekkelig redegjort for i innkallingen.

§ 9          Årsmøtet velger foreningens styrer og valgkomiteen. Valgkomiteen kommer med forslag til kandidater til styrene, mens Hovedstyret kommer med forslag til kandidater til Valgkomiteen.

Følgende gjelder for valgene:

                          For samtlige styrer:

 1. Valgbare er alle medlemmer som er villige til å påta seg styreverv. Forslag til kandidater skal normalt framgå av innkallingen til årsmøtet, men forslag framsatt i møtet skal også tas opp til avstemming, så fremt betingelsene forøvrig er oppfylt.

For Hovedstyret:

 1. Hovedstyret har leder og 5 styremedlemmer: 3 av disse velges av årsmøtet for 3 år, 1 på valg hvert år. Blant disse velger årsmøtet leder for 1 år.

Øvrige 3 styremedlemmer i Hovedstyret utgjøres av 1 representant fra Voksenstyret, 1 representant fra Teknisk styre og 1 representant fra Ungdomsforeninga. Disse 3

styremedlemmene oppnevnes årlig av sine styrer. Oppnevning skjer i første styremøte etter årsmøtet.

For Voksenstyret, Teknisk styre og Ungdomsforeninga:

 1. Årsmøtet velger minimum 5 styremedlemmer til hvert av styrene. Styrene velger selv i første styremøte etter årsmøtet sin leder og sin representant til Hovedstyret. Styrene velges for 2 år. Omtrent halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år.

For Valgkomiteen:

 1. Årsmøtet velger 3 komitemedlemmer for 3 år. 1 på valg hvert år.

Om ansvars- og arbeidsdeling

                § 10        Følgende ansvars- og arbeidsdeling gjelder:

                                Hovedstyret:

 1. Hovedstyret skal ha overordnet ansvar for alt kristent arbeid som drives ut fra Finsland bedehus, og for drift og bruk av lokaler som eies av Finsland bedehus. En av hovedstyrets medlemmer skal ha et særlig ansvar for foreningas barnearbeid. 
 2. Hovedstyret skal påse at arbeidet drives etter foreningas lover.
 3. Hovedstyrets leder representerer foreningen utad. 

Voksenstyret

 1. Voksenstyret skal legge til rette for åndelig og praktisk kristent arbeid for voksne i Finsland, samt for fellesarbeid på tvers av aldersgruppene. Voksenstyret skal ha det koordinerende og strategiske ansvaret for arbeidet, og være bindeleddet mellom de enkelte arbeidslagene og Hovedstyret.

Teknisk styre

 1. Teknisk styre skal ivareta teknisk og administrativ drift av eiendom og utstyr, samt også sørge for en del merkantile funksjoner.

Ungdomsforeninga

 1. Ungdomsforeninga skal legge til rette for åndelig og praktisk kristent arbeid for ungdom i Finsland. Ungdomsforeninga skal ha det koordinerende og strategiske ansvaret for arbeidet i aldersgruppen og være bindeleddet mellom de enkelte arbeidslagene og Hovedstyret.

Ekstraordinært årsmøte

§ 12        Dersom minimum 10 % av medlemmene eller flertallet i Hovedstyret krever det skal det kalles inn til ekstraordinært årsmøte. 

§ 13        Alle medlemmer med kjent adresse skal innkalles skriftlig til ekstraordinært årsmøte minimum 2 uker før møtet. Innkallingen skal inneholde informasjon om sted og tid, hvorfor det kalles inn, dagsorden og evt. foreliggende forslag.

                          § 14        For at et vedtak skal kunne fattes på ekstraordinært årsmøte kreves det kvalifisert flertall.  

Om foreningens lokaler og bruk av disse

§ 15        Finsland Avholdslag har rett til å bruke bedehuset til arrangementa sine. Med unntak av Finsland Avholdslag, samt virkegrener i foreningen Finsland bedehus, skal alle andre personer eller lag som bruker huset betale leie.

§ 16            Brukere er ansvarlige for at alt går for seg på en grei og sømmelig måte. Eventuelle skader som oppstår skal repareres eller betales etter nærmere avtale med Hovedstyret.

                         § 17        Huset skal ikke brukes til: 

 • arrangement der det blir brukt noen form rusmiddel inkludert alkoholsvak drikk.
 • arrangement som er respektløse for kristentro eller for Hovedstyrets vedtak. 
 • politiske arrangement.
 • arrangement der det er saklig grunn til å anta at det vil gå for seg ting som er upassende, selv om det ikke er nevnt i disse lover.

                          § 18        Hovedstyret kan forby forkynnere som ikke følger §§ 1 og 2.

§ 19        Om lokalene skal selges, og salgssummen ikke skal gå til andre lokaler for foreningen, er det årsmøtet som bestemmer hva pengene skal brukes til. Vedtak om dette må ha kvalifisert flertall.  

Om lovendringer

 § 20       Disse lovene kan bare endres på ordinært årsmøte. Vedtak om lovendring må ha kvalifisert flertall. Lovendringen skal ikke være i konflikt med §§ 1 og 2.

Powered by Cornerstone